Mitu Monteiro, Dakhla, Morocco

Mitu Monteiro, Dakhla, Morocco